De Ziel en ons leven. – Neo Van de Velde

De Ziel en ons leven.

Allen spreken of verwijzen we wel al eens over onze Ziel maar wat weten we er erover ?

Wat is de Ziel ?
Waar ‘verblijft’ de Ziel ?

Waarom hebben we een Ziel ?

Eigenlijk is er nog maar weinig hierover geweten en wat er gepubliceerd is krijgt vele tegenkantingen vanuit verschillende richtingen (vooral religies).

Alchimisten, wetenschappers, dokters en anderen zochten ernaar door de eeuwen heen. Er werd gezocht in en buiten het menselijk lichaam.

Het duurde tot 1907 voordat Duncan Mac.Dougall, een dokter uit Haverhill, Massachusetts, USA, dat er iets meer concreets erover te weten werd. Duncan was er van overtuigd dat de Ziel een fysieke deel van het lichaam was en daardoor ook een gewicht had. Daarom liet hij speciale bed-tafels maken die gekoppeld werden aan een weegschaal. Hierbij wou hij aantonen dat de Ziel het lichaam verlaat na de ‘dood’. Na enkele metingen van personen die nabij overlijden waren en die te blijven observeren op de tafel kon hij, volgens zijn beweringen, aantonen wanneer de Ziel het lichaam verlaat en dus ook wannee het lichaam daadwerkelijk ‘dood’ was.

Het verschil in gewicht voor en na was 21 gram.
Verder werden er ook metingen gedaan op dieren en bleek er geen gewichtsverlies op te treden, wat er op zou wijzen dat dieren geen Ziel hebben.
Deze stelling werd jaren en dagen aangenomen als zijnde bewijs MAAR de stelling werd door velen over en over afgeschreven als zijnde onwaar doordat de metingen slechts op een paar personen werd uitgemeten en omdat de schaal van het weegtoestel veel te onnauwkeurig was. Maar tot op heden geloven er nu velen dat de Ziel daadwerkelijk 21gr weegt.

Recent werden er ook foto’s gemaakt met speciale camera waarbij een soort mist het lichaam verlaat bij overlijden.

Verder is er tot nog toe niets echt aantoonbaar en is het dus allemaal aangewezen op geloof en dus niet op waarheid.

Believing is not the same as Truth

Dus de volgende stellingen zijn allen puur hypothetisch !

Sommigen plaatsen de zetel van de Ziel in een kleine holte binnenin het fysieke hart van de mens, anderen dan weer in een kleine holte net buiten het hart. En ook het aangegeven gewicht varieert.
Wat wel opmerkelijk is dat er vroeger meer aangenomen werd dat de Ziel zich buiten het lichaam bevond, namelijk een handlengte tot wel 1m boven de kruin, maar nu in dat weer overgegaan naar binnen het lichaam en meer bepaald in of rond het fysieke hart.

Door meer specifieke en erg gevoelige meetapparatuur hebben wetenschappers ook relatief recent kunnen vaststellen dat het electro magnetisch veld gegenereerd door het hart vele vele malen hoger is dat dat geproduceerd door ons brein. – (Zie – HeartMath instituut)

Ok, laten we ervan uitgaan dat we wel degelijk een Ziel hebben. Maar wat is het en wat is zijn/haar/het doel en wat is de oorsprong ervan.

In verschillende strekkingen wordt aangenomen dat men pas van een leven menselijk wezen kan spreken op het ogenblik dat de Ziel ingetreden is.

Daaruit kunnen we dan afleiden dat volgens die stelling de Ziel niet aanwezig is van zodra er bevruchting plaatsgevonden heeft. Hierover zijn de meningen ook weer verdeeld op basis van religie en is het een heet hangijzer ivm het afbreken van de zwangerschap.

Indien de Ziel pas op een later ogenblik intreed, dan stelt men de vraag van wanneer dit plaatsheeft.

Maar eerst, wat is de Ziel ?

Deze vraag blijf eigenlijk onbeantwoord tot op heden. Het enige wat ze kunnen zeggen is dat het ‘bewustzijn’ is.

Maar dan is de vraag wat is ‘bewustzijn’ (consciousness) ?? Ook daar weer heeft niemand een uitleg of verklaring.

Wat weten, of eerder veronderstellen, we dan wel ?

De Ziel is wat ons ‘bezielt’ en ons ‘mens’ maakt tijdens dit leven hier in een fysiek lichaam op Aarde.

Het is een mysterieuze aanwezigheid die intreed tijdens de zwangerschap en ons lichaam weer verlaat na overlijden, de dood van het lichaam.
De Ziel is een soort van, vergelijking met een computer, databank die alles registreert wat we ervaren. Deze informatie zou cumulatief zijn doorheen al onze levens (reïncarnaties) doch niet bewust toegankelijk voor ons tijdens ons leven(s).
De Ziel zou een agenda’ hebben om ons te plaatsen in net die omgeving en omstandigheden die geschikt zijn om te ‘groeien in bewustzijn’. Wat dat betekent zou zijn dat de Ziel bij het ‘intreden’ net die ouders en omgeving ‘kiest’ om bepaalde ervaringen te kunnen opdoen.

De Ziel streeft er dus naar om het ongekende kenbaar te maken door beleving.

Eenmaal het ‘agenda’ v.d. Ziel volbracht is zou men dan hier als mens niet meer te hoeven reïncarneren.

Dit denken berust op een andere veronderstelling die suggereert dat de Ziel een afsplitsing is van ‘God’ (hoe je dit woord God ook maar zelf wenst in te vullen) waarbij ‘God’ zichzelf wil leren kennen in al zijn/haar oneindige facetten.

‘God’ (Primary consciousness) het ‘Nulpunt’ (Point Zero = PZ) als naam nemen, is het alomvattende, ‘de leegte’ (The Void) van waaruit alles ontstaat.

The Void = One vast nothing, all potentially !

Vanuit PZ straalt er een energie = Zero Point Energy (ZPE) of Zero Point Radiation (ZPR)

Die ZPR straalt uit en door alle lagen van ‘bewustzijn’ en er zouden 7 lagen van ‘bewustzijn’ zijn waarbij wij als mens helemaal onderaan in het Herz-bewustzijn verblijven. Wat zou betekenen dat ons Ziel-energie door de 7 lagen heen afdaalde en ‘vertraagde’ en afgezwakt werd.

(Door deze vertraging en afzwakking komt het ook dat wat we willen creëren meestal lang duurt tegen dat het daadwerkelijk in onze ervaringswereld verschijnt.)

Maar om hier meer inzicht in te krijgen moet ik nog enkele andere heel frappante zaken vermelden.

Een ervan is wat we denken dat onze bewuste keuze is. Et is namelijk zo dat het moment dat wijzelf denken een bewuste keuze te maken reeds 4 tot 10 seconde eerder ! geregistreerd kan worden. WAT !? Jawel, onze bewuste keuze blijkt reeds vroeger te bestaan dan dat wijzelf die keuze maken !!! (Vele testen onder hersenscanners wijzen hierop)
Dit lijd tot de veronderstelling (ik vermeld steed veronderstelling daar niets maar ook niet als strikte ontegensprekelijke waarheid kan gestaafd worden.) dat onze zogezegde bewust keuze niet door ons gemaakt werd ! Maar dan is de vraag, vanwaar of door wie komt dit dan wel ? En dat brengt ons ook tot de vraag of we wel een vrije keuze hebben.

Door andere testen en metingen (metingen van tijdverschil tussen een prikkel op de vinger en een rechtstreekse hersenprikkel) wijzen erop dat er een soort van ‘download’ gebeurd vanuit een externe bron. Een signaal dat opgevangen wordt door ons brein, hetwelk de download in een ‘burst’ pakket ontvangt, dan een ‘unzip’ doet van de ontvangen file en vertaalt in signalen waarmee onze sensor, ons lichaam, aan de slag gaan.

Betekend dit dan dat wij slecht een marionette zijn gestuurd door een externe bron en geen vrije keuze hebben ?

Eigenlijk slechts gedeeltelijk !
Onze vrije keuze zoals we die normaal denken te kennen bestaat dus niet.
Wat onze ‘vrije keuze’ dan wel kan zijn is enkel berust op onze emoties. We bepalen zelf hoe we iets interpreteren en daarmee omgaan. Zo kan een en eenzelfde voordoen anders beleefd worden door elk. Onze emotionele reacties bepalen het vervolg van ‘ons’ verhaal !!!

Daaruit kunnen we afleiden dat wat we vinden in stellingen uitgebracht door ‘The Secret’ en “Creating your reality’ alles behalve accurate informatie geeft.

Het zijn je ‘emoties’ te bepalend zijn voor wat je naar je toe brengt !!! Niet enkel je denken !!!

Je mag nog zoveel uren, dagen, mediteren en aan positief denken doen, indien je niet emotioneel in lijn bent met wat je wenst te verkrijgen zal dat allemaal geen bal uitdoen.

Verwijzend naar wat ik hierboven vermeldde ivm de 7 lagen van bewustzijn kunnen we stellen dat wanneer je in een hogere (hoger, lager, is enkel een term voor verduidelijking) laag kan functioneren alles sneller gaat.

De laag net boven ‘Herz’ is ‘Infrarood’ (IR)

Wat maakt dat indien we op een of andere manier onze trilling van bewustzijn kunnen verhogen naar IR (of hoger) we de processen kunnen versnellen.

Onze Ziel heeft en geeft ons die mogelijkheid omdat die verbonden is en blijft met Point Zero.

Verder kreeg ik informatie dat wanneer de Ziel het lichaam in dit leven verlaat die terugkeert naar ‘de bron’ ZP (de hemel, of wat je die plaats zelf wil noemen)
Wanneer de Ziel terugkeert gebeurd er iets wat we noemen de ‘Life review’, het herzien van ons vorige leven om dan de balans op te maken ivm wat de nieuwe opgedane ervaringen zijn en wat not dient ervaren te worden (in een volgende incarnatie) Tijdens het verblijf van de Ziel in de ‘hemel’ is dat in zuiver energetische vorm en kunnen we ons dat als een soort plasma voorstellen. Deze energie vorm (hier dan de Ziel) vloeit doorheen andere Zielen en wanneer dat gebeurd wordt er ‘informatie’ doorgegeven. Wat ons doet aannemen dat er daardoor een soort universeel (en wat is universeel) bewustzijn of databank aangemaakt wordt – waardoor ‘God’ zichzelf meer en meer leert kennen.

Deze universele databank wordt ook de Akashi record genoemd (maar is niet volledig accuraat)

Bij incarnatie van de Ziel is die dus ook verrijkt met nieuwe informatie. Dit maakt ook dat de Ziel zich steeds verrijkt en we dus enkel kunnen ‘evolueren’ tijdens onze vele reïncarnaties.

Wat is de veronderstelde bedoeling ?

De Ziel wenst de nodige ervaringen op te doen om dan deze lus van reïncarnatie hier op Aarde in Herz te doorbreken en over te kunnen gaan naar een hoger bewustzijn.

The Soul wants to make known the unknown !

 

Neo Van de Velde